Harmonogram i wytyczne I - pilotażowej edycji konkursu "Przyjazna dzielnica"

1. 14 styczeń 2016 r. - ogłoszenie I edycji konkursu „Przyjazna dzielnica".


2. Partnerstwo - warunek dostępowy konieczny do złożenia pojedynczego projektu przez radę dzielnicy, które muszą tworzyć co najmniej trzy podmioty spośród następujących kategorii:

-  rada właściwej miejscowo dzielnicy,
- osoby prawne działające na terenie Gdyni (organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.)
- jednostki organizacyjne Miasta Gdyni (np. MOPS, Biblioteka, CAS, GCS, ZKM, ZDiZ, Szkoła - Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, itp.)
Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów. Do Partnerstw mogą dodatkowo dołączyć podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które mogą realizować zadania, ale bez możliwości uzyskania środków z budżetu Miasta. Jeden podmiot może występować tylko w jednym Partnerstwie tworzonym na potrzeby Konkursu w danej dzielnicy.


3. styczeń - marzec 2016 r. - rada dzielnicy organizuje spotkanie/spotkania dla mieszkańców i potencjalnych partnerów w celu stworzenia warunków do zawiązania Partnerstw.
Proponowane projekty powinny zaspokajać potrzeby dzielnicy w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny.
Środki uzyskane w konkursie nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.


4. Propozycje projektów mogą być również zgłaszane do rady dzielnicy przez potencjalnych Partnerów poza spotkaniami, o których mowa powyżej.


5. Przygotowywane projekty można konsultować w Urzędzie Miasta Gdyni - Centrum Aktywności Obywatelskiej, w celu rozwiązania wszelkich ewentualnych problemów i wątpliwości.


6. do 29 marca 2016 r. - rada dzielnicy zgłasza Prezydentowi propozycję projektów do realizacji w swojej dzielnicy i mających je realizować Partnerstw w formie wypełnionych formularzy podpisanych przez wszystkich partnerów wraz z podjętą w tym celu stosowną uchwałą rady dzielnicy.


7. 18 000 zł brutto - maksymalny koszt pojedynczego projektu.


8. Rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 2 projekty o łącznej wartości nie przekraczającej 18 000 zł, które zostaną poddane ocenie formalnej przez Komisję Konkursową. Pozytywna ocena formalna projektu partnerskiego będzie skutkowała skierowaniem projektu do realizacji.


9. W przypadku nie zgłoszenia przez radę dzielnicy żadnego projektu lub zgłoszenia projektu nie spełniającego wymogów formalnych, rada dzielnicy automatycznie traci możliwość pozyskania środków przypadających na nią w I edycji konkursu bez możliwości przeniesienia ich na rok kolejny.


10. do 12 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data wytworzenia informacji: 12.01.2016
Data udostępnienia informacji: 14.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2016 14:47 Korekta Tomasz Kamiński
15.01.2016 09:20 Korekta Ewa Mącik
15.01.2016 09:04 Korekta Ewa Mącik
15.01.2016 08:51 Korekta Ewa Mącik
15.01.2016 08:49 Dodanie informacji Ewa Mącik