Zgłoszenie o zbyciu pojazdu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku od 7.00 do 18.00
sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej/
- dowód przeniesienia własności pojazdu tj. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura itp.
- w przypadku sprzedaży pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy również przedstawić kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis
- jeżeli dotychczasowym współwłaścicielem był bank, przy zgłoszeniu sprzedaży wymagany będzie także dokument, na podstawie którego bank zwrotnie przenosi własność (np. zwrotna umowa przeniesienia prawa własności)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się zgodni z kolejnością oczekiwania przy stanowisku (20 – informacja) lub według kolejności pobranych biletów z dyspensera stanowiska rejestracji pojazdów (od 24 do 29),
- obsługa firm leasingowych stanowisko 23
- zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel/właściciele składają osobiście,
po czym niezwłocznie następuje potwierdzenie faktu przyjęcia zgłoszenia zbycia (po przedłożeniu wymaganych dokumentów)
 
opłatyOpłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacje- w przypadku, gdy pojazd był zarejestrowany na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zgłoszenia zbycia (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej zgłoszenia zbycia, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 
drukiZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 25.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2015 09:32 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2015 09:22 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.01.2015 11:17 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 14:50 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 14:10 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 12:15 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 12:09 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.05.2013 13:41 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:00 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 14:07 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska