Wymiana prawa jazdy z powodu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej w transporcie drogowym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4,5,6,7,8, /9-informacja/
Tel. 58-66-88-757
        58-66-88-745
fax 58 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00,
 
wymagane dokumenty- formularz wniosku o wymianę prawa jazdy dostępny przy stanowisku nr 9 /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- kserokopia prawa jazdy + oryginał do wglądu
- kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kwalifikacji zawodowej w transporcie drogowym
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
- 1 wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/
- po weryfikacji dokumentów organ gminy występuje z żądaniem akt ewidencyjnych kierowcy do organu właściwego z poprzedniego miejsca zamieszkania osoby
- po otrzymaniu akt ewidencyjnych kierowcy i ich pozytywnej weryfikacji , organ gminy zamawia blankiet prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
- informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•bezpośrednio od organu na adres-mailowy lub SMS-em – w przypadku wpisania na wniosku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mailowego
•na stronie internetowej: www.info-car.pl
•telefonicznie nr 058 668-87-57, 58 668-87-45
•osobiście przy stanowisku nr 9
- prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/, po zwrocie posiadanego prawa jazdy w celu jego unieważnienia lub za pośrednictwem poczty załączając dokument prawa jazdy do unieważnienia przy osobistym złożeniu wniosku, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania 
opłaty- 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 -Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku
czas załatwienia sprawy- czas oczekiwania na nowe prawo jazdy zamówione w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi około dwóch tygodni
inne informacje- świadectwo kwalifikacji zawodowej jest potwierdzeniem ukończenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.poz. 1414 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2012r., poz. 1005 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013r., poz. 83)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r, poz.973 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681) 
druki
wniosek należy wydrukować na jednej kartce dwustronnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Bartosz _Prądziński
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 20.05.2013
Data udostępnienia informacji: 20.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 12:39 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.03.2016 15:05 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
13.11.2015 14:54 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
20.02.2015 11:06 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 12:58 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:06 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
09.04.2014 11:06 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
30.09.2013 14:04 Dodanie informacji Dorota Jakubowska
20.05.2013 11:35 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
20.05.2013 11:09 Dodanie informacji Bartosz _Prądziński