Wydawanie zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4,5.6,7,8, /9-informacja/
Tel. 58-66-88-757
        58-66-88-745
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek-piątek 7.00 - 18.00 sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- formularz wniosku o wydanie zezwolenia dostępny przy stanowisku nr 9 /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- prawo jazdy /do wglądu/
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/
- po pozytywnej weryfikacji dokumentów organ gminy w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie
- informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•telefonicznie nr 58 668-87-44, 58 668-87-45
•osobiście przy stanowisku nr 9
- zezwolenie wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/ lub za pośrednictwem poczty przy osobistym złożeniu wniosku 
opłaty- 50 zł - opłata administracyjna za wydanie zezwolenia
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 -Urząd Miasta Gdyni
- W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
- opłat dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu;
- kopię dowodu wniesienia opłat należy załączyć do wniosku, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej
czas załatwienia sprawy- czas oczekiwania na zezwolenie wynosi 2 dni
inne informacje- pojazdem uprzywilejowanym może kierować osoba, która:
• ukończyła 21 lat
• posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
• posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz.155 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1706)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681). 
drukiWniosek o wydanie zezwolenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Bartosz _Prądziński
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 27.06.2013
Data udostępnienia informacji: 27.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2015 15:10 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
20.02.2015 10:58 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 12:55 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
30.09.2013 14:17 Dodanie informacji Dorota Jakubowska
27.06.2013 09:26 Dodanie informacji Bartosz _Prądziński