Wydawanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 4, 5, 6, 7, 8
Tel. 58-66-88-757
        58-66-88-745
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- formularz wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy dostępny przy stanowisku nr 9 /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu
-kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/
- po pozytywnej weryfikacji dokumentów organ gminy zamawia blankiet wtórnika prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
- informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•bezpośrednio od organu na adres-mailowy lub SMS-em – w przypadku wpisania na wniosku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mailowego
•na stronie internetowej:
www.info-car.pl
•telefonicznie nr 58 668-87-57, 58 668-87-45
•osobiście przy stanowisku nr 9
- prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/ lub za pośrednictwem poczty przy osobistym złożeniu wniosku, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania
 
opłaty- 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50zł -opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:PKO Bank Polsi S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
czas załatwienia sprawy- czas oczekiwania na nowe prawo jazdy zamówione w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi około dwóch tygodni
inne informacje- osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić Referat Praw Jazdy o utracie prawa jazdy
- w przypadku odzyskania utraconego prawa jazdy – należy dokument zwrócić do Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Gdyni 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn.zm.)
- - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.231 )
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz.83)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681) 
druki
wniosek należy wydrukować na jednej kartce dwustronnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Aleksandra Kula
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 01.02.2007
Data udostępnienia informacji: 01.02.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 12:50 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
18.04.2016 12:42 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.03.2016 15:07 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
01.03.2016 10:03 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
12.11.2015 15:16 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
19.02.2015 13:48 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 13:08 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:11 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
08.04.2014 09:11 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.04.2014 09:10 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
13.11.2013 11:34 pełne imie autora Dorota Jakubowska
30.09.2013 13:30 Dodanie informacji Dorota Jakubowska
08.05.2013 12:47 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
22.03.2013 09:54 Zmiana załącznika Bartosz _Prądziński
12.02.2013 12:20 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
24.01.2013 14:47 zmiana daty udostępnienia info Dorota Jakubowska
24.01.2013 09:37 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.11.2012 09:47 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
26.04.2012 14:31 Zmiana podstawy prawnej Dorota Jakubowska
07.04.2011 15:35 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
17.12.2010 11:40 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska