Wydawanie prawa jazdy po rozszerzeniu uprawnień

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 9 /informacja/
Tel. 58-66-88-757
        58-66-88-745
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- prawo jazdy do unieważnienia
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu 
sposób załatwienia sprawy-po otrzymaniu wyników egzaminu państwowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego organ gminy wzywa do wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy, po jej uiszczeniu zamawia blankiet prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Warszawie
-informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•bezpośrednio od organu na adres-mailowy lub SMS-em – w przypadku wpisania na wniosku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mailowego
•na stronie internetowej: www.info-car.pl
•telefonicznie nr 58 668-87-57, 58 668-87-45
•osobiście przy stanowisku nr 9
- prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/, po przedłożeniu dotychczasowego prawa jazdy do unieważnienia
 
opłaty- 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł -opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 -Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
czas załatwienia sprawy- czas oczekiwania na nowy dokument z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi około dwóch tygodni.
inne informacje- prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
• osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
• odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
• zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
• uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo , że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy. 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015r., poz. 155z późn.zm.)
-
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz.83)
-- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.231 )
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681) 
drukiwniosek należy wydrukować ja jednej kartce dwustronnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Aleksadnra Kula
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 24.01.2007
Data udostępnienia informacji: 24.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 12:51 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
18.04.2016 12:42 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.03.2016 15:07 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
01.03.2016 10:05 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
12.11.2015 14:57 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.02.2015 13:28 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 13:09 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:12 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
09.04.2014 11:24 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
13.11.2013 11:35 pełne imie autora Dorota Jakubowska
30.09.2013 13:26 Dodanie informacji Dorota Jakubowska
08.05.2013 12:40 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
22.03.2013 10:47 Zmiana załącznika Bartosz _Prądziński
22.03.2013 10:03 Zmiana załącznika Bartosz _Prądziński
18.02.2013 10:03 Zmiana załącznika Dorota Jakubowska
12.02.2013 12:21 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
24.01.2013 14:42 zmiana daty udostępnienia info Dorota Jakubowska
24.01.2013 09:39 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.11.2012 09:46 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
17.12.2010 11:37 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska