Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z akt pojazdu osobom uprawnionym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59), Rejestracja pojazdów - stanowika 23-29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21-22, informacja - stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-738
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00,
sobota od 8.00 do 14.00
 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z akt pojazdu;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).  
sposób załatwienia sprawyzaświadczenie potwierdzające dane z akt pojazdu można odebrać osobiście - stanowisko nr 20 (informacja) lub może być dostarczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy) 
opłatyOpłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
zaświadczenie - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie, w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje- zaświadczenie wydaje się na wniosek właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej do złożenia w jego imieniu podania (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej czynności, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna- ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.)
 
drukiPEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 13.02.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2015 09:41 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.01.2015 11:22 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 15:02 Aktualizacja treści Iwona Ławik
01.02.2013 14:03 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 10:23 Korekta Wioletta Jarzębińska