Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4,5,6,7,8, /9-informacja/
Tel. 58-66-88-757
        58-66-88-745
fax 58 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00,
 
wymagane dokumenty- formularz wniosku o wydanie prawa jazdy dostępny przy stanowisku nr 9 /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
- kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada
- zgoda rodzica na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18 roku życia
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/ 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/
- po pozytywnej weryfikacji dokumentów organ gminy wydaje wygenerowany z systemu teleinformatycznego numer profilu kandydata na kierowcę 
opłatybrak
czas załatwienia sprawy- czas oczekiwania na numer PKK wynosi dwa dni
inne informacje- numer PKK należy przedstawić w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców podczas zapisu na szkolenie, jak również w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego podczas zapisu na egzamin 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.231) 
druki
wniosek należy wydrukować na jednej kartce dwustronnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Bartosz _Prądziński
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 20.05.2013
Data udostępnienia informacji: 20.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 12:38 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.03.2016 15:00 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.03.2016 14:40 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.03.2016 14:37 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
01.03.2016 09:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
12.11.2015 13:41 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
20.02.2015 10:48 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 12:57 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
04.04.2014 13:06 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
20.05.2013 11:34 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
20.05.2013 11:19 Dodanie informacji Bartosz _Prądziński