Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4,5,6,7,8, /9-informacja/
Tel. 58-66-88-757
        58-66-88-745
fax (58) 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek - piątek: 7.00 - 18.00
sobota: 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- formularz wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy dostępny przy stanowisku nr 9 /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- kserokopia prawa jazdy + oryginał do wglądu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/
-po pozytywnej weryfikacji dokumentów organ gminy wydaje międzynarodowe prawo jazdy
- międzynarodowe prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/ lub za pośrednictwem poczty, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania
 
opłaty- 35 zł - opłata administracyjna za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
-0,50 zł -opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 – Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
czas załatwienia sprawy- czas oczekiwania na międzynarodowe prawo jazdy wynosi 3 dni
inne informacje-termin ważności międzynarodowego prawa jazdy - 3 lata, jednak nie może przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy,
-polskie prawo jazdy uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy
-międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy
 
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn.zm.)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.231)
-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz.83)
-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie
opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681)
 
drukiwniosek należy wydrukować na jednej kartce dwustronnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Aleksandra Kula
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 16.01.2007
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 12:52 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.03.2016 15:09 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
01.03.2016 10:14 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
12.11.2015 13:23 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
19.02.2015 12:18 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 13:10 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:15 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:14 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
09.04.2014 11:26 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
13.11.2013 11:36 pełne imie autora Dorota Jakubowska
30.09.2013 12:43 Dodanie informacji Dorota Jakubowska
08.05.2013 12:23 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
08.05.2013 12:19 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
08.05.2013 12:11 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
22.03.2013 10:38 Zmiana załącznika Bartosz _Prądziński
22.03.2013 10:33 Zmiana załącznika Bartosz _Prądziński
22.03.2013 10:09 Zmiana załącznika Bartosz _Prądziński
12.02.2013 12:22 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
24.01.2013 14:48 zmiana daty udostępnienia info Dorota Jakubowska
24.01.2013 09:35 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.11.2012 09:53 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
17.12.2010 11:32 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska