Wydanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdu z powodu przekazania go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"/
- zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez uprawnioną stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24- 29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- zgodnie z kolejnością oczekiwania - stanowisko nr 20 (informacja)
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu 
opłatyOpłata skarbowa:
- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
- pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacje- pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu
- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu wyrejestrowania pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej wyrejestrowania pojazdu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna-art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 783 z późn. zm. )
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,poz. 23)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)
 
drukiWNIOSEK
wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu ( dostępny na stronie internetowej ) :link

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 14.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:07 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 11:34 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 12:01 Aktualizacja treści Iwona Ławik
02.07.2015 09:11 Korekta Iwona Ławik
29.01.2015 11:24 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
28.01.2015 12:22 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2014 13:59 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
11.03.2014 09:46 Korekta Iwona Ławik
29.05.2013 15:05 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:11 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 10:53 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
11.04.2012 12:05 Korekta Michał Kowalski
08.09.2010 13:18 Korekta Wioletta Jarzębińska