Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu spoza terenu miasta Gdyni

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców półpiętro /pokój 59/ stanowiska 24 -29 ( bilet z dyspensera - G)
W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku ( oprócz świąt ) od 7.00 do 18.00
sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej
- oryginał dowodu własności pojazdu + kserokopia
- dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi + kserokopia
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24- 29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej na szybę pojazdu i pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni, w celu potwierdzenia danych pojazdu i właściciela z urzędu właściwego dla poprzedniej rejestracji. Po otrzymaniu potwierdzenia danych pojazdu, organ rejestrujący składa zamówienie do PWPW na dowód rejestracyjny.
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
*telefonicznie pod nr 058 66 88 735 do 39
*osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
*na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) odbywa się po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli)
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
pozwolenia czasowego - 0,50 zł
zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz.128)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1827)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów(Dz. U. z 2016 r., poz. 689 )
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 23 z późn. zm.)
Inne informacje: - w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 24.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2017 14:49 Korekta Wioletta Jarzębińska
21.07.2016 09:19 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
20.11.2015 12:34 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.01.2015 09:41 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 14:02 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.09.2014 13:22 Korekta Iwona Ławik
29.05.2013 14:33 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 14:02 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 11:15 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:24 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 14:17 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 11:25 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska