Wydanie decyzji w sprawie rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"/
- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców wydany przez centralną informację z Krajowego Rejestru Sądowego(KRS) + kserokopia
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) + kserokopia lub w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej - wpis do ewidencji działalności gospodarczej + kserokopia
- upoważnienie do przeprowadzenia badań homologacyjnych
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością według pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24-29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się czasowej rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych tymczasowych badawczych i pozwolenia czasowego badawczego
- po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne podlegają zwrotowi - stanowisko 20 (informacja). 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

2. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
na samochód - 30,00 zł
na przyczepę- 15,00 zł
na motocykl- 12,00 zł
na motorower- 12,00 zł
- opłata za pozwolenie czasowe - 363,00zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł

3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
pozwolenia czasowego - 0,50 zł
zalegalizowanych tablic(tablicy) tymczasowych- 0,50 zł

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacjew przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne) 
tryb odwoławczyw przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2014 r., poz.1628 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów(Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm. )
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.)
 
drukiWNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 23.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2015 11:47 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:56 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.09.2014 13:27 Korekta Iwona Ławik
29.05.2013 14:13 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 13:15 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:40 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 11:41 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska