Wydanie decyzji w sprawie przywrócenia pojazdu po czasowym wycofaniu z ruchu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20,
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce "druki"
- decyzja administracyjna o wycofaniu czasowym pojazdu
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, w przypadku gdy upłynął termin w dowodzie rejestracyjnym
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)  
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania - stanowisko 20 (informacja)
- po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce czasowego wycofania zwraca tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana 
opłatyOpłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł

Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności (pełnomocnictwo pisemne)

- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
* upoważnienie dla osoby dokonującej przywrócenia po czasowym wycofaniu pojazdu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczyw przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów w ruchu (Dz.U. z 2004 r. Nr 285, poz.2856 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014., poz. 1628 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2003r., poz.267 z późn.zm.)
 
drukiWniosek

pełnomocnictwo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 18.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:20 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
28.01.2015 11:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:55 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 14:54 Korekta Wioletta Jarzębińska
04.06.2013 12:03 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:48 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 11:46 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska