Wydanie decyzji w przypadku powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59) - stanowiska 23-29 /20-informacja/
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 668-87-39
 
wymagane dokumenty- wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów i poniżej w rubryce "druki"/
- oryginał dowodu własności pojazdu zakupionego za granicą + kserokopia
- oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z informacją o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, gdy na dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie jest zawarta informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula(nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji)
- tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)  
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24- 29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 735 do 39,
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22 
opłaty1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli)
- karta pojazdu- 75,00zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
pozwolenia czasowego - 0,50 zł
zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
nalepki kontrolnej - 0,50 zł
karty pojazdu - 0,50 zł

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawytryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
inne informacje- w przypadku zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, dołącza się wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzający zgłoszenie kradzieży tego dokumentu
- w przypadku pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego wymagane jest przeprowadzenie przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej okresowego badania technicznego
-jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym albo narusza wymagania ochrony środowiska lub w celu identyfikacji, ustaleniu danych niezbędnych do rejestracji, pojazd jest kierowany na dodatkowe badanie techniczne
- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
- w przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony  
tryb odwoławczyw przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji  
podstawa prawna - art. 72 ust.1 i 2, art. 74 ust. 1 i 2, art. 77 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz.1628 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.)
- art.12 ust 2 ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2013 r., poz. 1162 z późn.zm.)
 
drukiWNIOSEK O REJESTRACJĘ

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 21.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2015 10:54 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 14:55 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 15:36 Korekta Iwona Ławik
29.09.2014 13:08 Korekta Iwona Ławik
04.06.2013 12:16 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.05.2013 13:37 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 13:35 Aktualizacja treści Iwona Ławik
08.04.2011 11:52 Korekta Iwona Ławik
01.04.2011 13:58 Korekta Iwona Ławik
01.04.2011 13:55 Korekta Iwona Ławik
01.04.2011 13:10 Dodanie informacji Iwona Ławik