Wydanie decyzji w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w pojeździe

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku od piątku
sobota od 8.00 do 14.00,tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek (dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów)
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
- dokument potwierdzający, że zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej z adnotacją o możliwości dokonywania zmian konstrukcyjnych 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24- 29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu,zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 058 66 88 735 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego ze zmianami, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu następuje po zwrocie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22. 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata:
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawytryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu ( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu).
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zmiany konstrukcyjnej w pojeździe (pełnomocnictwo pisemne)

- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
* upoważnienie dla osoby dokonującej czynności, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczyw przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 j.t.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej (Dz.U 2014 r., poz.1628 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230 poz. 2302 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 j.t.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013, poz. 267 z późn. zm.)
 
drukiWNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2000
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2015 11:20 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:54 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.09.2014 13:29 Korekta Iwona Ławik
25.06.2013 11:29 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
04.06.2013 11:19 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 10:25 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:49 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 11:48 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
06.06.2012 14:11 Zmiana podstawy prawnej Wioletta Jarzębińska