Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu w celu umożliwienia jego wywozu za granicę

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce "druki"/
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- tablice rejestracyjne
- oryginał dowodu własności pojazdu + kserokopia
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24-29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się czasowej rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego
 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

2. Opłaty:
tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł
- na przyczepę- 40,00zł
- na motocykl- 40,00 zł
- na motorower- 30,00zł
- opłata za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
pozwolenia czasowego - 0,50 zł
zalegalizowanych tablic(tablicy) tymczasowych-0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacjew przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)

w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
- upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczyw przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r.,poz.1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2014r., poz.1628 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów(Dz. U. z 2003 r., Nr 230 poz. 2302 z późn.zm. )
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.681)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn.zm.)
 
drukiWNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 23.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:27 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
20.11.2015 12:43 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
28.01.2015 10:19 Aktualizacja treści Iwona Ławik
28.01.2015 10:17 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.09.2014 13:36 Korekta Iwona Ławik
29.05.2013 14:19 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 12:50 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:59 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 12:05 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska