Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20, obsługa firm leasingowych - stanowisko 23
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  7:00 - 18:00 od poniedziałku od piątku sobota od 8:00 do 14:00 tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty - wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce "druki"/
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu jeżeli była wydana + kserokopia
- tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). 
sposób załatwienia sprawy - obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania - stanowisko nr 20 (informacja) lub na stanowiskach do rejestracji zgodnie z kolejnością pobranych numerów z dyspensera (24-29),
- obsługa firm leasingowych - stanowisko 23
- po weryfikacji dokumentów wydawana jest decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu 
opłaty 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

2. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B, C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawy niezwłocznie
inne informacje Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy, okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Czasowemu wycofaniu pojazdu z ruchu podlegają:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne,
- autobusy

w/w czynności dokonuje na wniosek właściciela Urząd, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności (pełnomocnictwo pisemne)

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
- upoważnienie dla osoby dokonującej wycofania czasowego pojazdu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczy w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna - art. 78 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów w ruchu (Dz.U. Nr 285, poz.2856 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014r., poz. 1628 z późn.zm)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267)
 
druki WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 22.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.01.2015 14:17 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:44 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 15:01 Korekta Wioletta Jarzębińska
29.09.2014 13:40 Korekta Iwona Ławik
04.06.2013 11:34 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 10:25 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 12:53 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska