Wpis do ewidencji wykładowców

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 9
Tel. 58-66-88-743
        58-66-88-744
        58-66-88-745
        58-66-88-746
        58-66-88-747
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  w godzinach: poniedziałek - piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu 
sposób załatwienia sprawy- po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej do ewidencji wykładowców
- decyzję odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9 
opłaty- 50,00 zł - opłata za wpis do ewidencji wykładowców
(opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis
- opłaty dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu
czas załatwienia sprawy- w terminie 30 dni od daty wpływu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
inne informacjeWykładowcą jest osoba, która:
- złożyła wniosek o wpis do ewidencji wykładowców
- uzyskała zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów
- uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
- przedłożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzają niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna-ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z póżn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r., poz. 280)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23) 
drukiwniosek o wpis do ewidencji wykładowców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Dorota _Jakubowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 20.03.2013
Data udostępnienia informacji: 20.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2016 14:39 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
17.02.2016 10:32 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.11.2015 14:32 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
19.02.2015 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.02.2015 12:11 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.11.2014 10:44 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:07 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
29.05.2013 08:18 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
22.03.2013 11:04 Dodanie informacji Dorota Jakubowska
22.03.2013 11:02 Dodanie informacji Dorota Jakubowska