Wpis do ewidencji instruktorów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 9
Tel. 58-66-88-743
        58-66-88-744
        58-66-88-745
        58-66-88-746
        58-66-88-747
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty-wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
-fotografia o wymiarze 35 x 35 mm
-zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów
-zaświadczenie o niekaralności (jeśli jest wymagane)
-orzeczenie lekarskie i psychologiczne (jeśli jest wymagane)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu  
sposób załatwienia sprawy- po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej do ewidencji instruktorów
- decyzję odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9 
opłaty- 50,00 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów
(opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis
- opłaty dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu
czas załatwienia sprawy- w terminie 30 dni od daty wpływu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
inne informacjeInstruktorem jest osoba, która:
-złożyła wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
-przedłożyła dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami,
-posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
-przedłożyła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
-przedłożyła orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
-uzyskała zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,
-uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę,
-przedłożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami,
-przedłożyła aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn.m.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i , Budownictwa z dnia 04 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r., poz. 280)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz.23) 
druki

wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Aleksandra Kula
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 31.12.2006
Data udostępnienia informacji: 31.12.2006
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2016 14:53 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
17.02.2016 10:20 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
17.02.2016 10:17 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
17.02.2016 09:47 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.11.2015 14:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.02.2015 12:24 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.11.2014 10:47 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.11.2014 10:46 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:13 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
13.11.2013 11:36 pełne imie autora Dorota Jakubowska
22.03.2013 10:09 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.03.2013 10:08 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.03.2013 10:03 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.03.2013 09:18 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
18.02.2013 09:59 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.11.2012 09:51 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska