Specjalista ds. administracyjnych i kadr

 Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i kadr

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 46 i Przedszkole nr 57) w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26 poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i kadr
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu:  pełen wymiar czasu pracy – 40 godz. tygodniowo

Główne obowiązki:
- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników szkoły – akt osobowych
- przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,  ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, ewidencja okresowych badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności, opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych, pomoc w kompletowaniu dokumentów do emerytury i renty,
- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,
- sporządzanie sprawozdań GUS, SIO,
- archiwizacja akt osobowych pracowników,
- opracowywanie analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia,
- obsługa programów; Hermes, i.arkusz Progmana, Kadry Progmana
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony danych osobowych,
- obsługa sekretariatu szkoły ( telefony, interesanci),
- ścisła współpraca z działem księgowości i innymi komórkami.

Warunki pracy:

Wymagany kontakt (także telefoniczny) z pracownikami szkoły, innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku, miejsce pracy – sekretariat na I piętrze szkoły. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek bez windy.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie wyższe i 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie pomaturalne i minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych na  podobnym stanowisku.
 
Wymagania konieczne:
 
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
- znajomość następujących przepisów prawa: Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe, Ustawa emerytalno – rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, Ustawa o ochronie danych osobowych.
- biegła znajomość obsługi komputera i programu EXCEL, WORD oraz znajomość Internetu.
- wykształcenie i staż pracy jak w pkt powyżej.

Dodatkowym atutem będzie znajomość i doświadczenie w pracy z takimi programami jak:  Hermes, i.arkusz Progmana, Kadry Progmana, SIO, i.uczniowie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy)
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- CV i list motywacyjny
Wszystkie oświadczenia, cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i kadr  należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30. lub przesłać pocztą do dnia 29.12.2017 r. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Pozostałe informacje:
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Ostatnio zmodyfikował: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 15.11.2013
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2017 21:32 Aktualizacja treści Marek Pauli
04.12.2017 20:59 Aktualizacja treści Marek Pauli
04.12.2017 20:58 Aktualizacja treści Marek Pauli
04.12.2017 20:56 Aktualizacja treści Marek Pauli
04.12.2017 20:55 Aktualizacja treści Marek Pauli
30.11.2017 19:13 Aktualizacja treści Marek Pauli
30.11.2017 19:11 Aktualizacja treści Marek Pauli
17.11.2013 16:22 Dodanie informacji Marek Pauli
08.09.2013 20:47 Dodanie informacji Marek Pauli