Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i kadr

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 46 i Przedszkole nr 57 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26

Poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i kadr
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymiar etatu:  pełen wymiar czasu pracy – 40 godz. tygodniowo

Główne obowiązki:

·prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników szkoły – akt osobowych
·przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
·prowadzenie ewidencji czasu pracy,  ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, ewidencja okresowych badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności, opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych, pomoc w kompletowaniu dokumentów do emerytury i renty,
·przygotowywanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,
·sporządzanie sprawozdań GUS, SIO,
·archiwizacja akt osobowych pracowników,
·opracowywanie analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia,
·obsługa programów; Hermes, i.arkusz Progmana, Kadry Progmana
·prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony danych osobowych,
·obsługa sekretariatu szkoły ( telefony, interesanci),
·ścisła współpraca z działem księgowości i innymi komórkami.

Warunki pracy:

Wymagany kontakt (także telefoniczny) z pracownikami szkoły, innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku, miejsce pracy – sekretariat na I  piętrze szkoły. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek bez  windy.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

 –  wykształcenie wyższe i 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie pomaturalne i  minimum  5 –letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych na  podobnym stanowisku.
 
 
 
Wymagania konieczne:
 
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
-znajomość następujących przepisów prawa: Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe, Ustawa emerytalno – rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, Ustawa o ochronie danych osobowych.
-biegła znajomość obsługi komputera i programu EXCEL, WORD oraz znajomość Internetu.
-wykształcenie i staż pracy jak w pkt powyżej.
Dodatkowym atutem będzie znajomość i doświadczenie w pracy z takimi programami jak:
Hermes, i.arkusz Progmana, Kadry Progmana, SIO, i.uczniowie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy)
-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-CV i list motywacyjny
Wszystkie oświadczenia , cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i kadr  należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30. lub przesłać pocztą do dnia 12 stycznia 2018 roku. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Pozostałe informacje:
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Ostatnio zmodyfikował: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 02.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2018 20:10 Aktualizacja treści Marek Pauli
02.01.2018 20:10 Aktualizacja treści Marek Pauli
02.01.2018 20:07 Aktualizacja treści Marek Pauli
02.01.2018 20:06 Dodanie informacji Marek Pauli