Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. rewitalizacji

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. rewitalizacji

Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo) 

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
Kodeksie Pracy
Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
Regulaminie Wynagradzania Pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych
Regulaminie Premiowania Pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie prac nad wypracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Opracowanie dokumentów operacyjnych i strategicznych dotyczących  rewitalizacji i organizowania społeczności lokalnych w Gdyni oraz analiza raportów badawczych i diagnostycznych;
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami, społecznościami lokalnymi i działaczami w zakresie rozwijania działań z zakresu partycypacji oraz  rewitalizacji na terenie miasta Gdyni;
 • Prowadzenie stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych,  społeczności lokalnych;
 • Moderowanie spotkań, warsztatów, konferencji – zwłaszcza spotkań z mieszkańcami oraz kluczowymi interesariuszami;
 • Przygotowywanie i wdrażanie różnorodnych form dialogu z mieszkańcami oraz kluczowymi interesariuszami (przedstawicielami różnych gdyńskich środowisk);
 • Realizacja kampanii społecznych i innych form oddziaływania na społeczność;
 • Przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań.


Wykształcenie:

 • Wyższe magisterskie oraz preferowany minimum 3 letni staż pracy.


Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prawnym, w sektorze pozarządowym);
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat rozwiązań stosowanych w zakresie polityki społecznej w Gdyni;
 • doświadczenie w pracy (zwłaszcza projektowej) nad inicjatywami/rozwiązaniami innowacyjnymi społecznie bądź z obszaru polityki społecznej lub planowania przestrzennego;
 • wiedza z zakresu polityki społecznej (zwłaszcza na temat pomocy społecznej i zatrudnienia oraz działań z zakresu organizowania społeczności lokalnych i rewitalizacji);
 • doświadczenie w pracy metodą projektową a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów  finansowanych  ze środków unijnych bądź innych źródeł finansowania;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
 • umiejętność przygotowywania oraz redagowania raportów badawczych i diagnostycznych;
 • doświadczenie w organizowaniu warsztatów, konferencji, seminariów oraz prowadzeniu spotkań tematycznych;
 • doświadczenia w moderowaniu spotkań z różnymi grupami odbiorców/ działań z lokalną społecznością;
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
 • twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na politykę społeczną;
 • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;
 • zdolność do szybkiego uczenia się;
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych;
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
 • nieposzlakowana opinia oraz niekaralność – kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenia w prowadzeniu współpracy z wolontariuszami;
 • doświadczenia w przygotowywaniu dokumentów związanych z planowaniem przestrzeni miejskiej/ z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • wiedza dotycząca obsługi konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych;
 • doświadczenie w samodzielnej realizacji badań społecznych.


Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV  oraz list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie oraz  staż pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu";
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 17 marca 2016 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. rewitalizacji”

Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.


Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (Budynek PPNT nr 4, parter, wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 698 21 87 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Dębska-Cenian
Wprowadził informację: Paweł Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2016
Data udostępnienia informacji: 23.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2016 18:42 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
23.02.2016 16:09 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski