Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska: od inspektora do głównego specjalisty ds. komunikacji w Laboratorium Innowacji Społecznych

Laboratorium Innowacji Społecznych
Ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty ds. komunikacji

Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
 • Kodeksie Pracy;
 • Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 • Regulaminie Wynagradzania Pracowników LIS;
 • Regulaminie Premiowania Pracowników LIS.
Główne obowiązki na stanowisku:
 • współpraca przy wdrażaniu polityki Laboratorium Innowacji Społecznych oraz tematyki społecznej;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami w celu rozwijania inicjatyw innowacyjnych społecznie;
 • organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów oraz spotkań tematycznych poświęconych innowacjom społecznym i tematyce społecznej;
 • tworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji na temat polityki społecznej i rozwiązań innowacyjnych społecznie;
 • kompleksowe przygotowanie materiałów prasowych, promocyjnych i sprawozdawczych;
 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych;
 • współprowadzenie strony internetowej, mediów społecznościowych oraz Biuletynu Informacji Publicznych;
 • zbieranie informacji i dokumentowanie działalności partnerów realizujących innowacje społeczne w Gdyni;
 • realizacja (zwłaszcza partnerskich) projektów i przedsięwzięć dotyczących innowacji społecznych;
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych.

Wykształcenie: wyższe oraz preferowany czteroletni staż pracy

Wymagania niezbędne:
 • umiejętność przygotowywania oraz redagowania materiałów i tekstów  promocyjnych oraz   informacyjnych;
 • doświadczenie w tworzeniu artykułów tematycznych i redakcyjnych, wysokiej jakości;
 • doświadczenie w tworzeniu artykułów na strony internetowe;
 • bardzo sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro);
 • wiedza z zakresu polityki społecznej, zwłaszcza w zakresie gdyńskiego kontekstu;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
 • doświadczenie w organizowaniu warsztatów, konferencji, seminariów oraz prowadzeniu spotkań tematycznych;
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
 • znajomość pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;
 • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
 • twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na politykę społeczną;
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność , terminowość i odpowiedzialność;
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;
 • zdolność do szybkiego uczenia się;
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych;
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
 • nieposzlakowana opinia oraz niekaralność – kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania preferowane:
 • doświadczenia w obsłudze systemów CMS (Wordpress, itp.);
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie;
 • wiedza na temat rozwiązań stosowanych w zakresie polityki społecznej w Gdyni;
 • doświadczenia w wykorzystywaniu mediów internetowych do tematyki społecznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV  oraz list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz staż pracy;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu";
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
 • osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy przesyłać  lub  składać do dnia 23 stycznia 2017 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko ds. komunikacji”

Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

 
Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (Al. Zwycięstwa 96/98, I piętro, pokój nr 103,  wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny".


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2017 21:09 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski