Nabór kandydatów na stanowisko REFERENTA, PODINSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni

ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

REFERENTA, PODINSPEKTORA, INSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu, 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

· przygotowywanie dokumentacji związanej z utrzymaniem, konserwacją, rozwojem zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR,

· opiniowanie projektów związanych z systemem TRISTAR,

· kontrola poprawności funkcjonowania urządzeń systemu TRISTAR,

· uczestnictwo w tworzeniu planu działania działu,

· archiwizacja dokumentacji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)

Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny umożliwiającą poruszanie się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami, z wyjątkiem poziomu piwnicy, na którym znajduje się serwerownia. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 764 40 11.

Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Możliwość pracy zmianowej.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

· wykształcenie kierunkowe wyższe (alternatywnie w zakresie transportu, teletechniki, telekomunikacji, elektroniki lub automatyki) lub aktualnie realizowany ostatni rok studiów kierunkowych pierwszego lub drugiego stopnia.

Wymagania niezbędne:

· obywatelstwo polskie,

· nieposzlakowana opinia,

· uregulowany stosunek do służby wojskowej,

· dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

· samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,

· dobra znajomość programów Word, Excel,

· wiedza techniczna umożliwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu,

· gotowość do okresowych dyżurów i dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych.

Wymagania dodatkowe:

· podstawowa umiejętność obsługi oprogramowania w środowisku CAD, programów graficznych np. Adobe Photoshop lub innych podobnych programów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
· oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 24.03.2017r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS –REFERENT UTP.” Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 764 4011. Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 24.02.2017
Data udostępnienia informacji: 24.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2017 09:59 Dodanie informacji Dariusz Witt