Inspektor ds zamówień publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor  d/s zamówień publicznych - 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·       opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
·       przygotowywanie ogłoszeń do publikacji i ich wysyłanie,
·       przygotowywanie dokumentacji związanych z prowadzonymi postępowaniami,
·       udział w pracach komisji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się
w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny umożliwiającą poruszanie się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami, z wyjątkiem poziomu piwnicy,
na którym znajduje się serwerownia. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 764 40 11.

Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·       wykształcenie minimum średnie  i  min. 4 lata stażu pracy,
·       minimum 12-miesięczne doświadczenie w zamówieniach publicznych w jednostkach samorządowych.

Wymagania niezbędne:
·       obywatelstwo polskie,
·       nieposzlakowana opinia,
·       dobra organizacja pracy, komunikatywność i  umiejętność pracy w zespole,
·       sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość i  dokładność w  wykonywaniu zadań,
·       znajomość ustawy Prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
·       bardzo dobra znajomość prawa z zakresu zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:
·       umiejętność korzystania z internetu i systemów sieciowych,
·       bardzo dobra znajomość pakietu MS Office .

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
· oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 31.03.2017 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Inspektor ds. zamówień publicznych” Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 764 4011. Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2017 12:01 Dodanie informacji Mariola Janczak