Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: PODINSPEKTORA/INSPEKTORA DZIAŁU UZGODNIEŃ – 1 etat


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
 jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: PODINSPEKTORA/INSPEKTORA DZIAŁU UZGODNIEŃ  – 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·          Uzgadnianie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
·          Wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie drogowym dróg publicznych urządzeń oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
·          Opiniowanie lokalizacji punktów handlowych, gastronomicznych itp. W pasie drogowym,
·          Wydawanie uwarunkowań do decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego,
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 671 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia). Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·          wyższe – preferowany kierunek budownictwo lub średnie - technik budownictwa;
·          wymagany staż pracy:
 Na stanowisko podinspektora: przy wykształceniu wyższym - bez wymagań; technik budownictwa – min. 2 letni staż pracy. Na stanowisko inspektora:  2 lata stażu pracy (wykształcenie wyższe); 4 lata stażu pracy (technik budownictwa)
Wymagania niezbędne:
·    umiejętność czytania map i projektów technicznych,
·    obywatelstwo polskie,
·    nieposzlakowana opinia,
·    dobry stan zdrowia,
·    dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
·    umiejętności interpersonalne,
·    obowiązkowość, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
Wymagania dodatkowe:
·    znajomość topografii Gdyni
·    znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
·    znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego
·   mile widziane doświadczenie w projektowaniu
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·    pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) potwierdzająca spełnienie niezbędnych wymagań oraz życiorys zawodowy,
·    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia   28.02.2017r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO: INSPEKTORA, PODINSPEKTORA  DZIAŁU UZGODNIEŃ”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Kadrach tel. 58 764 4011 lub u Kierownika Działu Uzgodnień ZDiZ tel.: 58 761 2000. Prosimy o dopisanie
na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Litwin
Data wytworzenia informacji: 08.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2018 07:56 Aktualizacja treści Krzysztof Litwin