Nabór na stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent ds. zaopatrzenia (Intendent) w pełnym wymiarze czasu pracy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. zaopatrzenia (Intendent) w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
ul. płk.St. Dąbka 277
81-155 Gdynia

2. Stanowisko:
Referent ds. zaopatrzenia (Intendent)

3. Wymiar etatu:
1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7" – 15".

4. Termin rozpoczęcia pracy:
01 03 2018r.

5. Wymagania niezbędne: związane ze stanowiskiem zgodnie z ustawą
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2017 poz.653):
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wyższe; preferowane wykształcenia gastronomiczne, technologia żywienia, dietetyka,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- nieposzlakowana opinia.

6. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Internet),
- znajomość obsługi programu: Stołówka, Magazyn, Wyposażenie firmy Wolters Kluwer,
- znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o zamówieniach publicznych,
- znajomość dokumentacji sanitarnej wg zasad GMP (dobra praktyka produkcyjna)
i GHP (dobra praktyka higieniczna),
- znajomość procedur sanitarnych (w tym HACCP),
- przygotowanie danych do programu SIO (System Informacji Oświatowej) w zakresie żywności/żywienia,
- umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, jak i umiejętność pracy
w zespole;
- terminowość, rzetelność, odpowiedzialność,
- komunikatywność i wysoka kultura osobista,
- dodatkowym atutem będzie co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku intendenta.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- zaopatrzenie placówki w niezbędne artykuły żywieniowe (spożywcze) oraz gospodarcze, elementy wyposażenia, środki czystości itp., zgodnie z bieżącymi potrzebami,
z zachowaniem prawa (procedur) o zamówieniach publicznych,
- sprawdzanie zgodności zamówień z fakturami,
- prowadzenie magazynu żywności (właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem/kradzieżą),
- uzgadnianie sald magazynu z głównym księgowym SOSW 1 w Gdyni,
- planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
- kalkulowanie dziennej stawki żywieniowej,
- przestrzeganie terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się
w magazynie,
- racjonalne gospodarowanie produktami żywnościowymi oraz środkami pieniężnymi,
- wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych na podstawie dziennego raportu żywieniowego za potwierdzeniem kucharza,
- kontrolowanie prawidłowości przygotowania i wydawania posiłków oraz właściwej gramatury i kaloryczności potraw,
- pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb (doraźnie),
- codzienne prowadzenie dokumentacji związanej z zaopatrzeniem i żywieniem, tj. kartotek magazynowych, raportów żywieniowych oraz ewidencji opłat i odpisów,
- sporządzanie zapotrzebowań na sprzęt, pomoce dydaktyczne, materiały – przedkładanie ich do podpisu głównego księgowego, dyrektora placówki;
- zakup odzieży roboczej/ochronnej – wprowadzanie na kartoteki imienne; zakup materiałów biurowych, gospodarczych lub innych zleconych przez dyrektora, wg bieżących potrzeb,
- uczestnictwa w komisjach likwidacyjnych sprzętu i przedmiotów w użytkowaniu;
- wystawianie kart drogowych kierowcy i ich rozliczanie,
- odpowiedzialność za gospodarkę środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi oraz materiałami – bieżące ich wprowadzanie na kartoteki i znakowanie (nadawanie numerów),
- czuwanie nad należytym zabezpieczeniem środków trwałych, przedmiotów oraz materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem, kradzieżą.

8. Warunki pracy:
- praca przy komputerze,
- pomieszczenie z oświetleniem mieszanym: sztucznym i naturalnym,
- miejsce pracy znajduje się na parterze budynku 1-piętrowego,
- stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym.

9. Wymagane dokumenty:
- CV (życiorys) i list motywacyjny – z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016r., poz. 922) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017r., poz. 653);
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana
na w/w stanowisko będzie zobowiązana do dostarczenia na dzień zatrudnienia zaświadczenie o niekaralności z KRK),
- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, staż pracy (będą wymagane od osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną).

10. Forma i termin składania ofert:
Dopuszcza się przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną na adres e-mail: sosw1@sosw1.eu lub faxem 58/625-48-55 lub składanie dokumentów osobiście
w sekretariacie siedziby SOSW1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia lub listownie –      w terminie do: 05 lutego 2018r.

11. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: 06.02.2018r.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Informacja o wynikach naboru:
Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyrektor – Alicja Spica


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 02.01.2018