nabór na stanowisko specjalisty ds. płac w wymiarze 1/1 etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA DS. PŁAC w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni
I. Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 81-155 Gdynia ul. płk. St. Dąbka 277
II. Określenie stanowiska urzędniczego: SPECJALISTA DS. PŁAC w wymiarze 1/1 etatu   od  01.09.2018r.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
a) wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe,
b) minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku,
c) znajomość regulacji prawnych z zakresu płac, programu Płatnik, mile widziana znajomość programu kadrowo- płacowego PROGMAN,
d) wiedza z zakresu naliczania podatku,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) nieposzlakowana opinia,
g) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 
i) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.                                                                                                                                                                                                                                                      
IV. Zakres obowiązków:
1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Sporządzanie list płac - program PROGMAN.                                              
3. Ewidencjonowanie Kart wynagrodzeń pracowników.
4. Wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników SOSW Nr 1.
5. Obliczanie i prowadzenie kartotek zasiłków / pożyczek.
6. Obliczanie składek ZUS (płatnika i ubezpieczonego): emerytalno-rentowych, chorobowych, wypadkowych oraz FP.
7. Sporządzanie deklaracji ZUS - płątnik.
8. Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO, Urząd Miasta.                     
9. Analiza i sporządzanie skutków płac (zwłaszcza przy zmianie wynagrodzeń pracowników.
10. Porwadzenie dokumentacji płacowej odchodzących na emeryturę - ZUS Rp7. 
11. Sporządzanie informacji podatkowej PIT.
12. Naliczanie płac od umów cywilnoprawnych.                    
13. Archiwizacja dokumentacji.
14. Odpowiedzialność za zawartość dysku na obsługiwanym komputerze.
15. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez dyrektora.
V. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska.
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń).
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu).
Wszystkie dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata należy składać lub przesłać na adres :
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W GDYNI
81-155 GDYNIA UL. PŁK.  ST. DĄBKA 277
z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO - SPECJALISTA DS. PŁAC"
lub osobiście w sekretariacie szkoły (pokój 15) w terminie do 11.07.2018r. do godz. 10:00
1. Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
- Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów,
- zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie spotkania)
- Selekcja końcowa kandydatów – wybór kandydata spełniającego wymogi formalne.
 Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2018 11:10 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.06.2018 11:05 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.06.2018 11:03 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.06.2018 10:59 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.06.2018 10:49 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.06.2018 10:47 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska