nabór na stanowisko POMOC NAUCZYCIELA: 2 osoby w wymiarze 1/1 etatu oraz 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu

Dyrektor SOSW1 OGŁASZA NABÓR NA 3 WOLNE STANOWISKA: "POMOC NAUCZYCIELA" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni
I. Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 81-155 Gdynia ul. płk. St. Dąbka 277
II. Określenie stanowiska pracy: POMOC NAUCZYCIELA: 2 osoby w wymiarze 1/1 etatu  oraz 1 osoba w wymiarze ¾ etatu od  01.09.2018r.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
a) wykształcenie co najmniej zawodowe, mile widziane średnie,
b) mile widziane doświadczenie zawodowe na danym stanowisku,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia, 
e) umiejętność pracy w zespole,  
f) umiejętność pracy z dziećmi/młodzieżą - cierpliwość; opanowanie; empatia, 
g) komunikatywność - łatwe nawiązywanie kontaktu zwłaszcza z podopiecznymi,
h) stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
IV. Zakres obowiązków:
-
bezpośrednia współpraca z nauczycielem i wykonywanie ustaleń  
- pomoc w pracach porządkowych oraz przy samoobsłudze dzieci  
-uczestniczenie i pomaganie dzieciom przy ubieraniu, myciu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych oraz spożywaniu posiłków  
- pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie zajęć, spacerów i wycieczek,      
- odpowiedzialność wraz z nauczycielem za bezpeiczeństwo i zdrowie dzieci pozostających w ich bezpośredniej opiece  
- uczestniczenie przy zabiegach higienicznych i badaniach lekarskich 
- dbałość o sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki 
- dbałość o schludny i estetyczny wygląd dzieci      
- dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń będących podstawowym miejscem pracy     
- okresowe mycie zabawek odpowiednimi środkami/ przygotowanie miękkich  zabawek do prania   
- udział w okresowym sprzątaniu placówki podczas ferii zimowych, wakacji letnich oraz remontów     
- pielęgnowanie ogrodu podczas wakacji letnich  
- wykonywanie inncyh doraźnych poleceń Przełożonych  
- sumienne wykonywanie poleceń   
- przestrzeganie przepisów BHP, p.poż i Regulaminu Pracy  
- w razie potrzeby - sprawowanie opieki podczas przewozów uczniów.
V. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska.
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń).
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wszystkie dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata należy składać lub przesłać na adres :
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W GDYNI
81-155 GDYNIA UL. PŁK.  ST. DĄBKA 277
z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – POMOC NAUCZYCIELA"
lub osobiście w sekretariacie szkoły (pokój 15) w terminie do 11.07.2018r. do godz. 10:00
Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
- wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów  
- zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania)
- selekcja końcowa kandydatów – wybór kandydata spełniającego wymogi formalne.
 
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2018 12:36 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.06.2018 12:35 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska