Nabór na stanowisko DOZORCY w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Gdyni

Nabór na stanowisko dozorcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1. im. Haliny Borzyszkowskiej w Gdyni
 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277, 81- 155 Gdynia ogłasza nabór na stanowisko dozorcy
 
I.  Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  nr  1
ul. płk. St. Dąbka 277
81-155 Gdynia (Obłuże)
tel./fax. (58) 625-48-55
 
II. Określenie stanowiska:
Stanowisko: dozorca
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo).
Praca: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00 (Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy w okresie jesienno-zimowym lub wg potrzeb bieżących) .
 
III. Podstawowe obowiązki pracownika:
1. Troska o ład i porządek na stanowisku pracy.
2. Należyte i dokładne utrzymywanie w czystości przydzielonego do sprzątania terenu, wyznaczonych pomieszczeń w szkole.
3. Codzienną kontrolę wszystkich pomieszczeń w celu zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą .
4. Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki.
5. Dokonywanie drobnych napraw – wraz z konserwatorem: sprzętów, zabawek, urządzeń (zgodnie z zapotrzebowaniem i zleceniem).
6. Zgłaszanie kierownikowi administracyjno-gospodarczemu lub dyrektorowi występujących usterek i nieprawidłowości.
7. Podejmowanie doraźnych, niezbędnych działań dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń.
8. Bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb interwencyjnych oraz dyrektora SOSW 1  w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.  
9.Przekazanie informacji w sekretariacie o terminowości wywozu śmieci.
10. Codzienna ranna kontrola ogrodu i terenu otaczającego ogród oraz sprzętu ogrodowego pod względem sanitarnym i bezpieczeństwa dzieci/młodzieży.
11. Utrzymywanie czystości na terenie placówki i w ogrodzie (sezonowe prace w ogrodzie).
12. Prace organizacyjno-porządkowe.
13. Odbieranie zakupów z pobliskiego sklepu (po ustaleniu z intednetką)…
11. Sumienność, obowiązkowość, komunikatywność, empatia, umiejętność pracy  w zespole.
 
IV. Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie minimum podstawowe. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 
V. Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Składniki: pensja zasadnicza, premia i dodatek za wysługę lat (stażowy).
 
VI. Wymagane dokumenty:
- CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko dozorcy, ogłoszonego 16 lipca 2018r. i prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Gdyni.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”;
- podanie o przyjęcie do pracy,
- dokument potwierdzający wykształcenie,
- ewentualnie inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
VII. Forma i termin składania ofert:
Dopuszcza się przesłanie wymaganych dokumentów (oferty wraz z załącznikami) pocztą listownie lub składanie dokumentów osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1  w Gdyni (pokój nr 15), ul. płk. St. Dąbka 277,  81- 155 Gdynia –  w terminie do dnia: 05 sierpnia br.
 
VIII. Informacja o wynikach naboru:
Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


Dyrektor SOSW Nr 1 zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia dalszych etapów rekrutacji.
 
Uwaga:
1.  Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, ul. płk.St.Dąbka 277, 81-155 Gdynia. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SOSW Nr 1 pod adresem e-mail: ido@sosw1.eu
2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko sprzątaczki (patrz – poniżej).

…………………………………….                                                                                             (Miejscowość, data)

…………………………………
(Imię i nazwisko)
 
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
(adres)
 
Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na  stanowisko dozorcy
 
1.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.
2.   Przyjmuję do wiadomości, że:
a)  Administratorem danych osobowych jest Dyrektor SOSW Nr 1, płk. St. Dąbka 277, 81-155 Gdynia. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail ido@sosw1.eu
b)  podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na  stanowisko dozorcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni.  Zgoda może zostać wycofana poprzez złożoną na piśmie prośbę w  sekretariacie SOSW Nr 1 (pok. 15), płk. St. Dąbka 277. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji;
c)  przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia po okresie nie krótszym niż 5 lat, a także prawo przenoszenia danych;
d)  w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych  przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu  wobec ich przetwarzania;
e)  podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych do celów rekrutacji przez  SOSW Nr 1  jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
f)   przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko dozorcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w SOSW  Nr 1. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
g)  odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem.
 
 
 
 
……..…………………………                                                                                                    (podpis kandydata)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2018 11:22 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska