Nabór na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Nadzoru i Regulacji Ruchu

1. Wymiar czasu: cały etat
2. Główne obowiązki:
· regulowanie ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w przypadku zakłóceń w jej funkcjonowaniu,
· kontrolowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej,
· wykonywanie wszelkich czynności w zakresie likwidacji awarii, kolizji i wypadków pojazdów komunikacji miejskiej,
· prowadzenie przydzielonego do eksploatacji pojazdu uprzywilejowanego.
3. Wykształcenie: wyższe (bez stażu pracy) lub średnie (co najmniej dwuletni staż pracy)
4. Wymagania konieczne:
· obywatelstwo polskie,
· znajomość sieci komunikacyjnej ZKM w Gdyni,
· dyspozycyjność,
· dokładność, sumienność i terminowość,
· wysoka kultura osobista,
· posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowanie ruchem drogowym,
· prawo jazdy kat. B,
· nieposzlakowana opinia.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
· dokumenty potwierdzające staż pracy,
· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji, o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”
· CV i list motywacyjny.
Dokumenty należy złożyć lub przesłać do dnia 22 września 2017 roku na adres:
            Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
            ul. Zakręt do Oksywia 10
            81-244 Gdynia
z dopiskiem: „Oferta pracy – podinspektor w Wydziale Nadzoru i Regulacji Ruchu”
Pozostałe informacje:
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 623 33 12 wewnętrzny 404.
W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości -  Krajowy Rejestr Karny”.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 08.09.2017
Data udostępnienia informacji: 11.09.2017