Nabór na stanowisko: Główny Księgowy

Nabór na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
2. Główne obowiązki: 
a) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki;
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
c) dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
d)    sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, deklaracji VAT;
e)    przygotowywanie planu budżetowego.
3. Wymagania konieczne:
a) spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych: 
- wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 letnia praktyka zawodowa w księgowości
lub średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letnia praktyka zawodowa w księgowości; 
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; 
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych   
   lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
b)    niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko  
       działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
       dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
c)    obywatelstwo polskie;
d)    nieposzlakowana opinia;
e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
4. Wymagania dodatkowe:
a)    co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w księgowości;
b)    znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości oraz 
       rozp. dot. rachunkowości budżetowej, przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach 
       samorządowych,
c)    umiejętność obsługi systemu EGERIA, SYMFONIA, OPTIMA;
d)    wysoka kultura osobista,
e)    terminowość i dokładność,
5.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
b)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa 
       skarbowe;
d)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw 
       publicznych;
e)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
       rekrutacji;
f)    CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 02.03.2016 r. na adres:
Zarząd Komunikacji Miejskiej
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia

z dopiskiem „Oferta pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY”


Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 623 33 12 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”

W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie zaświadczenia - „ Zapytania o udzielenie informacji 
o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 15.02.2016
Data udostępnienia informacji: 15.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2016 12:56 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
15.02.2016 12:56 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
15.02.2016 12:54 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
15.02.2016 12:53 Dodanie informacji Janusz Wensierski