Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, poszukuje pracownika na zastępstwo na samodzielne stanowisko od Inspektora do Specjalisty ds. BHP

Wymiar etatu: 1/4 wymiaru czasu pracy (10 godzin tygodniowo)
 
Zakres podstawowych czynności:
Realizacja zadań z obszaru BHP określonych w § 2 ust.1 rozp. Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zmianami), w szczególności:
- Przeprowadzanie szkoleń pracowników oraz zleceniobiorców w zakresie obowiązujących przepisów BHP oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
- Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru wypadków oraz      dokumentacji powypadkowej,
- Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,
- Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznych,
Warunki pracy:
- Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
- Praca przy komputerze, wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku i w terenie, budynek nie posiada windy,
Wymagania niezbędne:
- Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych      określonych dla stanowisk urzędniczych,
- Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny    pracy,
- Uprawnienia do prowadzenia szkoleń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby    bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Co najmniej 2-letni staż pracy w służbie BHP
- Umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów regulujących zadania wykonywane na    zajmowanym stanowisku,
- Predyspozycje osobowościowe: samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy,   obowiązkowość,
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
- Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530 do dnia 21 sierpnia 2017 z dopiskiem „oferta pracy – od Inspektora do Specjalisty ds. BHP”
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 10.08.2017
Data udostępnienia informacji: 10.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2017 10:51 Aktualizacja treści Lucyna Szparagowska