Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydata na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Zakres podstawowych czynności:
·  Dokonywanie inwentaryzacji szkolnych sal gimnastycznych, w tym dokonywanie wstępnej oceny stanu technicznego obiektów,
· Przygotowywanie planu remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych szkolnych obiektów budowlanych,
· Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi w ramach planowanych robót budowlanych,
· Przygotowanie realizacji robót budowlanych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
· Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia,
· Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych,
· Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,
· Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie szkolnych obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie,
Warunki pracy:
· Miejsce pracy na parterze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
· Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny  i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki,
· Praca wymagająca przemieszczania się w terenie  i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,
Wymagania niezbędne:
· Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
· Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,
Wymagania pożądane:
Preferowane ukończone studia techniczne w budownictwie lub student co najmniej 3 roku na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Architektura, Gospodarka Przestrzenna lub tożsame,
Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,
· Posiadanie prawa jazdy kat. B
· Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu.
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV i list motywacyjny,
· Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
· Fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
· Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
· Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
· Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7;30 do 15;30  do dnia 18 grudnia 2017 z dopiskiem „oferta pracy  referent-specjalista –  Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji ”
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej  niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2017 11:38 Dodanie informacji Lucyna Szparagowska