Gdyńskie Centrum Sportu, poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Zakres podstawowych czynności:
· Weryfikacja i przygotowywanie kompletnych rejestrów zakupu i sprzedaży  w celu sporządzenia deklaracji VAT,
· Szczegółowa i systematyczna analiza stopnia wykonania planu finansowego jednostki (wydatków i dochodów) z uwzględnieniem podziału na zadania i paragrafy oraz inicjowania zmian w planie w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
· Weryfikacja w programie księgowym zaangażowania na podstawie zatwierdzonych dokumentów z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania i paragrafy, bieżące prace dotyczące korygowania zaangażowania środków finansowych w korespondencji z planem wydatków,
· Przygotowywanie wniosków o zmiany w planie wydatków i dochodów jednostki,
· Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących planów finansowych jednostki,
Zadania pomocnicze
· Współpraca z pracownikami GCS w zakresie prowadzenia analizy planowanych i bieżących wydatków jednostki,
· Wprowadzanie do rejestrów zakupu dokumentów księgowych,
· Wystawianie not księgowych do faktur obcych.
Warunki pracy:
· Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego  GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
·  Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny  i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS oraz Urzędu Miasta Gdyni,
· Praca wymagająca przemieszczania się w terenie  i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,
Wymagania niezbędne:
· Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
· Wykształcenie średnie ekonomiczne,
· Umiejętność obsługi komputera w środowisku word i exel,
· Minimum 2 lata pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw księgowych,
· Znajomość ustawy o rachunkowości,
Wymagania pożądane:
· Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej,
· Pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
· Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT,
· Predyspozycje zawodowe: komunikatywność, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy , terminowość, obowiązkowość, zdecydowanie,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV i list motywacyjny,
· Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
· Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
· Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
· Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7,30 do 15,30  do dnia 23 marca  2018 z dopiskiem „oferta pracy Referent-Główny Specjalista – Dział Finansowy”
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2018
Data udostępnienia informacji: 13.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2018 14:20 Dodanie informacji Lucyna Szparagowska