Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Stanowisko ds. inwestycji i remontów w zakresie obiektów budowlanych kubaturowych.
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Zakres podstawowych czynności:
· Dokonywanie inwentaryzacji szkolnych sal gimnastycznych, w tym dokonywanie wstępnej oceny stanu technicznego obiektów.
· Przygotowywanie planu remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych szkolnych obiektów budowlanych.
· Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi w ramach planowanych robót budowlanych.
· Przygotowanie realizacji robót budowlanych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami · Prawa budowlanego.
· Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia.
· Dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Budżetu Obywatelskiego.
· Przygotowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego opisu przedmiotu zamówienia zadań inwestycyjnych i remontowych.
· Udział w naradach, odbiorach zadań inwestycyjnych i remontowych.
· Przygotowywanie pełnej dokumentacji budowlanej, w tym założenie książek dla nowych obiektów budowlanych lub/i dokonanie wpisów w istniejących książkach obiektów budowlanych.
· Wykonywanie i współdziałanie w czynnościach w okresie gwarancji i rękojmi za wady wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
· Przygotowywanie planu i zleceń kontroli obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, niezbędnych konserwacji, napraw.
· Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym m.in. pism, korespondencji związanej z przygotowaniem i realizacją powierzonych zadań.
· Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej.
· Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych na realizację zadań w zakresie szkolnych obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie.
Warunki pracy:
· Miejsce pracy na parterze budynku administracyjnego  GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
· Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny  i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki,
· Praca wymagająca przemieszczania się w terenie  i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,
Wymagania niezbędne:
· Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
· Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,
Wymagania pożądane:
· Preferowane studia techniczne w budownictwie lub student co najmniej 3 roku na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiskowa, Architektura, Gospodarka Przestrzenna lub tożsame,
· Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,
· Posiadanie prawa jazdy kat. B
· Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, zdecydowanie,                         
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV i list motywacyjny,
· Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
· Fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
· Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
· Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
· Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7;30 do 15;30  do dnia  25 czerwca 2018 z dopiskiem „oferta pracy referent-specjalista - stanowisko ds. inwestycji i remontów w zakresie obiektów budowlanych kubaturowych –  Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji ”
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w maju 2018r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
9.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 15.06.2018
Data udostępnienia informacji: 15.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2018 11:56 Dodanie informacji Lucyna Szparagowska