Zastępca Kierownika w w Ośrodku Opiekuńczym dla osób przewlekle chorych w Gdyni ul. Bosmańska 32A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Zastępca Kierownika w w Ośrodku Opiekuńczym dla osób przewlekle chorych


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu grudniu 2017 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
 
Główne obowiązki:

1.
 Zadania związane z zarządzaniem zespołem w szczególności:
              a) współpraca z pracownikiem socjalnym, starszą pielęgniarką koordynującą  
                 i   dietetykiem,
              b) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
              c) motywowanie pracowników.
2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt:
- obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- obsługa firmowej poczty elektronicznej,
3.  Przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i wewnątrz firmy): udzielanie informacji  o kierowaniu klientów do Ośrodka, pobycie i  możliwych formach wsparcia w ramach obowiązujących przepisów; 
4. Kontrola prowadzonego w placówce depozytu klientów;
5. Prowadzenie oświaty zdrowotnej i planowanie szkoleń;
6. Zastępowanie kierownika Ośrodka Opiekuńczego dla osób przewlekle chorych
w czasie jego nieobecności;
7. Inne prace zlecone przez kierownika mające związek z zajmowanym stanowiskiem.
8. Wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze zbioru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
 
 
Wymagania konieczne:
 
a)   posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo,
d) staż pracy: co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej o charakterze koordynacyjno - zarządczym   udokumentowane świadectwami pracy,
e) znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel, a także znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 Znajomość ustawy o pomocy  społecznej
 
Predyspozycje osobowościowe:

Sumienność, bezstronność, komunikatywność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
a) list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 15 stycznia 2018r. pod adresem:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – z-ca kierownika  – Ośrodek Opiekuńczy”
 
 
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2018 08:44 Aktualizacja treści Aleksandra Król
03.01.2018 08:36 Dodanie informacji Aleksandra Król