Zastępca Kierownika w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów  na stanowisko:

zastępca kierownika  w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 3

w Gdyni przy ul. Działowskiego 9

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu listopadzie 2017 w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
Główne obowiązki:

      1. Zastępowanie kierownika dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 w czasie jego nieobecności;
      2.  Prowadzenie Rejonowych Zespołów;
      3.  Współpraca z pracownikami socjalnymi i sekcją świadczeń w zakresie dysponowania środkami finansowymi  
           z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej; 
      4.  Współpraca z Radami Dzielnic w celu organizowania pomocy społecznej z rejonu DOPS Nr 3
      5.  Współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami, sądem, policją strażą miejską  w ramach działań 
           Rejonowego Zespołu;
      6.  Sporządzanie sprawozdawczości;
      7.  Wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze zbioru MOPS w Gdyni;
      8.  Rozliczanie faktur za posiłki w szkołach;
      9.  Nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących obiadów szkolnych;
    10.  Inne prace zlecone przez kierownika DOPS Nr 3
  

 
Wymagania konieczne:

- wykształcenie: wyższe ( pedagogika, praca socjalna )
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- staż pracy: minimum 10-letni udokumentowany  świadectwami pracy staż pracy na stanowisku będącym  w strukturach pomocy      
  społecznej   
- znajomość ustawy o pomocy społecznej,
- znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- znajomość rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego;
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
- znajomość procedury posługiwania się kontraktem socjalnym;
- znajomość pakietów programów systemu Windows, w szczególności Word i Excel;
- znajomość programu POMOST
 
Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętność zarządzania informacją i dzielenia się informacją
- samodzielność
- bezstronność
- sumienność
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji,
 
 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 18 grudnia  2017 r. na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni –  Dział Kadr (p. 16 )
ul. Grabowo 2 , 81-265 Gdynia
z dopiskiem   ,,Oferta pracy – zastępca kierownika DOPS 3”
 
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 7820132,7820184
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 06.12.2017
Data udostępnienia informacji: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2017 13:39 Aktualizacja treści Aleksandra Król