Zastępca Kierownika w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Zastępca kierownika 
w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni
przy ul. Sikorskiego 2

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu październiku 2017 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
Główne obowiązki:
 
1. Zastępowanie kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 w czasie jego nieobecności;

2. Prowadzenie Rejonowych Zespołów;

3. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie dysponowania środkami finansowymi z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej;

4. Stosowanie odpowiednich przepisów w zakresie realizacji świadczeń pomocy społecznej;

5. Współpraca z Radami Dzielnic w celu organizowania pomocy społecznej z rejonu
DOPS Nr 2;

6. Współpraca z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami, sądem, policją w ramach Rejonowego Zespołu; 

7. Sporządzanie sprawozdawczości;

8. Prowadzenie kart czasu pracy dla pracowników DOPS Nr 2;

9. Wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze zbioru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni;

10. Inne prace zlecone przez kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2.
 
Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie: wyższe pedagogiczne,

d) staż pracy: co najmniej 10-cio letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy na stanowisku będącym  w strukturach pomocy społecznej ,

e) wiedza specjalistyczna:
- znajomość ustawy o pomocy społecznej,
- znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- znajomość rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego,
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość procedury posługiwania się kontraktem socjalnym,
- znajomość pakietów programów systemu Windows, w szczególności Word i Excel.
 
Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość problematyki pomocy dziecku i rodzinie , znajomość  
     problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
 
 
Predyspozycje osobowościowe:
 
Umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, sumienność, bezstronność, zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1) list motywacyjny oraz CV,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 16 listopada 2017 r.
pod adresem:

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – zastępca kierownika”
 
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
 
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 06.11.2017
Data udostępnienia informacji: 06.11.2017