Podinspektor w Centrum Wsparcia Seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:
podinspektor w Centrum Wsparcia Seniorów

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu grudniu 2017 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.
 
Liczba etatów: 1,0 etatu
 
Główne obowiązki:
 
1) Prowadzenie dokumentacji wydatków budżetowych, w szczególności w zakresie planowania i wykorzystania środków na usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.
2) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji oraz obsługa administracyjna spraw związanych z rozliczaniem usług opiekuńczych.
3) Sporządzanie analiz, raportów, sprawozdań.
4) Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności podlegających przymusowemu ściągnięciu w przypadku zaistnienia konieczności zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej.
5) Współpraca z pracownikami sekcji świadczeń DOPS i Działem Księgowym MOPS w zakresie dysponowania środkami przeznaczanymi na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych.
6) Udział w procesie monitoringu i kontroli merytorycznej oraz finansowej usług i     
    specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów MOPS w Gdyni.
 
Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
-    wykształcenie średnie
-    co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej o charakterze 
     administracyjno –  biurowym potwierdzony świadectwami pracy
 
d) wiedza specjalistyczna:

1. znajomość przepisów wykonawczych w zakresie świadczenia usługi i specjalistycznych usług opiekuńczych,
2. znajomość „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” oraz poniższych aktów prawnych:

> Ustawa o finansach publicznych t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.
> Ustawa o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.
> Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 
z późn. zm.
 
e)   obsługa pakietów MS Office, w szczególności Word i Excel (włącznie z samodzielnym    
      tworzeniem narzędzi pomocniczych do rozliczeń i statystki)  
 
 
Wymagania dodatkowe:
 
•   mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego lub ochronie zdrowia
 •  mile widziane doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń z zakresu świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń medycznych

Predyspozycje osobowościowe:
 
Umiejętności analityczne, zaangażowanie i  odpowiedzialność za wykonaną pracę, terminowość i systematyczność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności interpersonalne w zakresie kontaktu bezpośredniego z interesantami i klientami
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV i list motywacyjny,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy zawodowej,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 05 lutego 2018r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – Centrum Wsparcia Seniorów”

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 84
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 25.01.2018
Data udostępnienia informacji: 25.01.2018