Inspektor w Zespole ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor w Zespole ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny

 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu listopadzie 2017 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
 
Główne obowiązki:
 
- prowadzenie spraw  dotyczących postępowań egzekucyjnych  w przypadku nie uiszczania  przez rodziców  opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń alimentacyjnych  na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- wprowadzanie danych do systemu POMOST,
- współpraca z instytucjami prowadzącymi egzekucje należności pieniężnych, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny ( np. Sąd, Urząd Miasta)
- prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań.
 
 
Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie: średnie administracyjne lub wyższe administracyjne,
staż pracy: co najmniej 4- letni staż pracy zawodowej potwierdzony świadectwami pracy oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w administracji,
wiedza specjalistyczna:
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowaniu administracyjnego;
 
- umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel).
 
Wymagania dodatkowe:
 
Umiejętność obsługi programu POMOST.
 
Predyspozycje osobowościowe:
 
Umiejętność planowania i organizacji pracy na swoim stanowisku, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu postępowań    egzekucyjnych w administracji,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 28 grudnia 2017r. pod adresem:
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – Inspektor w Zespole ds. wsparcia dziecka i rodziny”
 
 
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
 
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 18.12.2017
Data udostępnienia informacji: 18.12.2017