Inspektor ds. ochrony danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów

na stanowisko: inspektor ds. ochrony danych osobowych


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu marcu 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.


Liczba etatów:  1,0
 
Główne obowiązki:
 
1) Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnej
z obowiązującymi przepisami.

2) Prowadzenie rejestrów i ewidencji.

3) Przygotowywanie upoważnień i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem/modyfikacją/odebraniem uprawnień użytkownika w systemie informatycznym.

5) Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania planowanych sprawdzeń z zakresu ochrony danych osobowych.

6) Sporządzanie  protokołów m.in. z uchybień bezpieczeństwa danych, incydentów.

7) Współpraca z Działem Prawnym w szczególności w zakresie opracowywania metod wdrażania zapisów prawa do bieżącej działalności MOPS.

8) Aktualizacja strony internetowej.

9) Opracowywanie dokumentów zgodnych z wymagamy RODO.
 
Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności 
  w zakresie prawa, administracji, ekonomii bądź zarządzania,
- minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno – biurowej 
  potwierdzone świadectwami pracy

d) wiedza specjalistyczna:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
    (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
3) Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
 
e) biegła obsługa komputera (znajomość pakiety MS Office)
     
Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego
 
Predyspozycje osobowościowe:

Umiejętności analityczne, umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i  odpowiedzialność za wykonaną pracę, umiejętność organizacji pracy własnej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV i list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do       celów rekrutacji o treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji”.
 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 19 kwietnia 2018r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16) 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 z dopiskiem :
,,Oferta pracy – inspektor ds. ochrony danych osobowych”

 
 
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
 
 
Obowiązek informacyjny:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, przy  ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia;
2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO);
3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, po czym zostaną zarchiwizowane.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 09.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018