Inspektor ds. kontroli w Dziale Kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. kontroli

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu wrześniu 2017 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.
 
 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
Główne obowiązki:

* Przeprowadzanie kontroli finansowej i merytorycznej w podległych jednostkach oraz samodzielnych jednostkach publicznych i niepublicznych realizujących zadania pomocy społecznej, będących w nadzorze MOPS, zgodnie z procedurami sprawowania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

* Przygotowywanie protokołów z kontroli.

* Monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych.

* Prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego  procesu kontroli.

* Współpraca z innymi działami MOPS oraz  organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania pomocy społecznej, będącymi w nadzorze MOPS oraz prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji i bazy danych.

* Bieżące informowanie przełożonych o wynikach kontroli.

* Kontrola merytoryczna i finansowa miesięcznych rozliczeń i  sprawozdań z realizacji zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe będące w nadzorze MOPS.

* Prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Działu Kontroli.

* Archiwizacja dokumentów znajdujących się w Dziale Kontroli.

* Prowadzenie sprawozdawczości oraz obsługi administracyjno - biurowej Działu Kontroli.

* Wykonywanie innych zleconych zadań.

* Wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze zbioru MOPS w Gdyni.

* Kontrola sposobu wykonywania zamówień zleconych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

* Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

* Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu w zakresie ustalonych przepisami procedur, dokumentacji konkursowej, składu komisji oceniającej, terminów spotkań, terminów podpisywania umów itp.

* Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 
Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

-    wykształcenie wyższe,
-    co najmniej 5-cio letni staż pracy zawodowej o charakterze administracyjno –  
     biurowym potwierdzony świadectwami pracy
 
d) wiedza specjalistyczna:

 Znajomość zagadnień finansowych, w tym zasad rozliczania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz poniższych aktów prawnych:
* Ustawa o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.
* Ustawa o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.
* Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.
 
e)   biegła obsługa pakietów MS Office, w szczególności Word i Excel
 
 
Wymagania dodatkowe:
 
Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.

Predyspozycje osobowościowe:
 
umiejętności analityczne, umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i  odpowiedzialność za wykonaną pracę, umiejętność organizacji pracy własnej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* CV i list motywacyjny,
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
* kopie dokumentów potwierdzające staż pracy zawodowej,
* oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 31 października pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – Inspektor ds. kontroli”

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 20.10.2017
Data udostępnienia informacji: 20.10.2017