Inspektor ds.kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor ds. kontroli

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu kwietniu 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

Liczba etatów: 1,0

Główne obowiązki:

 1. Przeprowadzanie kontroli finansowej i merytorycznej w podległych jednostkach oraz samodzielnych jednostkach publicznych i niepublicznych realizujących zadania pomocy społecznej, będących w nadzorze MOPS, zgodnie z procedurami sprawowania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Przygotowywanie protokołów z kontroli.
 3. Monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych.
 4. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego procesu kontroli.
 5. Współpraca z innymi działami MOPS oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania pomocy społecznej, będącymi w nadzorze MOPS oraz prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji i bazy danych.
 6. Bieżące informowanie przełożonych o wynikach kontroli.
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 8. Kontrola merytoryczna i finansowa miesięcznych rozliczeń i sprawozdań z realizacji zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe będące w nadzorze MOPS.
 9. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Działu Kontroli.
 10. Archiwizacja dokumentów znajdujących się w Dziale Kontroli.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości oraz obsługi administracyjno - biurowej Działu Kontroli.
 12. Wykonywanie innych zleconych zadań.
 13. Wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze zbioru MOPS w Gdyni.
 14. Kontrola sposobu wykonywania zamówień zleconych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 16. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu w zakresie ustalonych przepisami procedur, dokumentacji konkursowej, składu komisji oceniającej, terminów spotkań, terminów podpisywania umów itp.

Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie administracji lub ekonomii,
-  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno – biurowej    
  
potwierdzone świadectwami pracy

d) wiedza specjalistyczna:

 • Ustawa o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.
 • Ustawa o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz. U. z 2018 r.

         poz. 450.

e) - biegła obsługa komputera (znajomość pakiety MS Office)

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego

Predyspozycje osobowościowe:

Umiejętności analityczne, umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i  odpowiedzialność za wykonaną pracę, umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1. CV i list motywacyjny,
2.
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3.
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
4.
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji”.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 17 maja 2018r. pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor ds. kontroli”

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

 Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia;

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO);

3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, po czym zostaną zarchiwizowane.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 04.05.2018
Data udostępnienia informacji: 04.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2018 09:33 Aktualizacja treści Aleksandra Król