Inspektor ds. kasowych w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. kasowych w Dziale Finansowo - Księgowym


 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu styczniu 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
 
Główne obowiązki:
 
1) Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki w kasie oraz innych papierów wartościowych.
2) Dokonywanie wypłat z kasy na podstawie dokumentów źródłowych typu: rachunki, faktury, listy itp. zatwierdzonych do wypłaty zgodnie z ustalonymi procedurami.
3) Przyjmowanie wpłat na podstawie dyspozycji dokonanej przez osoby do tego upoważnione i niezwłoczne ich odprowadzanie na właściwy rachunek  bankowy MOPS.
4) Ujmowanie przychodów i rozchodów w kasie codziennie w odpowiednich raportach kasowych.
5) Sporządzanie codziennie zestawienia zbiorczego raportów kasowych
z wyliczeniem stanu gotówki w kasie i jej sprawdzenia ze stanem faktycznym.
6) Dekretowanie dokumentów kasowych ujętych w raportach kasowych.
7) Zgłaszanie głównemu księgowemu wszelkich nieprawidłowości w obrocie gotówkowym.
 
Wykonywanie zadań wynikających z polecenia głównego księgowego.

Obowiązki dodatkowe:

1)   przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
2)   obsługa dowozu i odwozu wartości pieniężnych (konwoje).
 
 
Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
    wykształcenie: średnie,
      staż pracy: co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej na stanowiskach 
                        dysponencko-kasjerskich - udokumentowany świadectwami pracy;
W przypadku osób pozostających bez pracy okres bezrobocia nie powinien
przekroczyć 12 m-cy.

c) wiedza specjalistyczna:

- ustawa o rachunkowości;
- unormowania w zakresie obrotu gotówkowego;
- znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel, a także znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 
Wymagania dodatkowe:
 
1)  Ukończony kurs w kierunku kasjera walutowego
2)  Znajomość systemów księgowych programu Otago
 
Predyspozycje osobowościowe:
 
Systematyczność komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, wytrwałość i odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
a) list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 05 marca 2018r. pod adresem:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor ds. kasowych – Dział Finansowo - Księgowy”
 
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018