Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 413; IV piętro
Tel. 58-66-88-250
fax fax (058) 620-04-48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 16.00
 
wymagane dokumentyWniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać następujące dane:
- rodzaj zaświadczenia;
- cel i miejsce przedłożenia zaświadczenia (konieczne do uzgodnienia celowości pobrania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia);
- dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane podatnika:
• imię i nazwisko, data urodzenia / nazwa firmy;
• adres zamieszkania / adres siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numer ewidencyjny (PESEL);
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• numer statystyczny (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;

- podpis wnioskodawcy (w przypadku zaświadczeń na żądanie nabywcy lub innych występujących podmiotów, zaświadczenie jest wydawane jedynie za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą podstawę
do wydania zaświadczenia stanowi zgoda podatnika wyrażona
na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną do celów tej działalności).
- zgoda podatnika nie jest wymagalna, jeżeli
z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej.

/Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym/.
 
sposób załatwienia sprawyWniosek można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

- Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika.
- Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów.
 
opłatyOpłata skarbowa:
- 21,00 zł za wydanie zaświadczenia (dowód wpłaty dołączony do wniosku);
- 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa;

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyBez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
inne informacjeW przypadku nie wydania zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek występującego o zaświadczenie. Wniosek ze wskazaniem sposobu odbioru opłaty skarbowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub w Wydziale Dochodów w pok. 413 na IV piętrze. 
tryb odwoławczyOdmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawna- art. 306a, art. 306b oraz art. 306f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 613);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1726). 
drukizaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 29.08.1997
Data udostępnienia informacji: 19.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 10:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
06.07.2015 14:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 13:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 15:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 13:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 15:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 09:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 15:46 Korekta Małgorzata Gdaniec