Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Samodzielne stanowisko ds. ulg i umorzeń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
- pok. 405 A IV piętro; tel. 58 66-88-844 - podatek od nieruchomości osób fizycznych, podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
Tel. 58-66-88-844
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumenty-Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z zaznaczeniem:
danych identyfikujących wnioskodawcę:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
• numeru ewidencyjnego PESEL;
• numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
• klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
a także:
• tytułu zaległości podatkowej;
• okresu powstania zaległości podatkowej;
• kwotę zaległości podatkowej;
• sygn. akt oraz datę decyzji określającej / ustalającej wysokość podatku za dany rok;
• uzasadnienia: wskazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, uzasadniającego zastosowanie wnioskowanej ulgi, zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. O istnieniu „ważnego interesu podatnika” świadczyć może szczególna sytuacja finansowa, majątkowa podatnika, szczególne okoliczności powstania zaległości podatkowej jak również sytuacja rodzinna czy stan zdrowia (okoliczności te należy udokumentować),
- złożenie wypełnionego druku „Oświadczenie – zeznanie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” (druk w załączeniu),
- uzyskiwane dochody własne oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np.: kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, odcinków rent, emerytur, wynagrodzeń za pracę, wyciągów z rachunków bankowych),
- comiesięczne wydatki własne oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np.: rachunków za opłaty tzn. gaz, prąd, woda, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na wyżywienie, odzież, środki czystości, na ochronę zdrowia, leki).

Dodatkowo, jeżeli ubiegający się podatnik jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien wskazać organowi podatkowemu:
- tryb wnioskowanej pomocy gdyż, zgodnie z art. 67b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a ww. ustawy, które: nie stanowią pomocy publicznej, które stanowią stanowią pomoc de minimis albo stanowią pomoc publiczną. Udzielanie ulg w spłacie dla podatnika będącego przedsiębiorcą może następować zgodnie z bezpośrednio obowiązującymi aktami prawa wspólnotowego z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwiecień 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ewentualnie w przypadku likwidacji działalności gospodarczej prosimy o przedstawienie do wglądu stosownego zaświadczenia.

W przypadku wskazania pomocy de minimis podatnik powinien dostarczyć:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Z 2007r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

/Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym/.

 
sposób załatwienia sprawyWniosek można złożyć w następujący sposób:
- złożyć w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

- W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik zostaje wezwany
w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej.
- Umorzenia zaległości podatkowej przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.
- Wydana decyzja zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawyBez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
inne informacjeUlgi dotyczą zaległości podatkowych :
- podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
- podatku rolnego;
- podatku leśnego;
- podatku od środków transportowych osób fizycznych;
- podatku od środków transportowych osób prawnych jednostek; organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
 
tryb odwoławczyOdwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawna - art. 67a §1 pkt 3 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.613).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543) 
drukiWzór wniosku o umorzenie - os. fizyczna;

wzór wniosku o umorzenie - os. prawna;

Oświadczenie - zeznanie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań finansowych;

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2016 11:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.03.2016 11:05 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
17.07.2015 12:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
07.07.2015 15:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
07.07.2015 15:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
07.07.2015 14:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 10:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 13:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 13:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 11:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 11:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 11:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 11:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 15:36 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 15:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 14:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 14:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 14:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 14:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.05.2014 12:17 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:17 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:13 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 11:43 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 13:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 09:59 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 09:59 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
25.07.2012 14:31 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
25.07.2012 14:28 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska