Wydanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
- pok. 405 A IV piętro; tel. 58 66-88-844 - podatek od nieruchomości osób fizycznych, podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.
Tel. 58-66-88-844
fax 58 62 00 448
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piatku od godz. 8.00 do godz. 16.00
 
wymagane dokumenty- Wniosek o odroczenie terminu płatności zapłaty podatku / zaległości podatkowej z zaznaczeniem:
danych identyfikujących wnioskodawcę:

• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
• numeru ewidencyjnego PESEL;
• numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
• klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
a także:
• propozycji terminu odroczenia podatku;
• tytułu podatku / zaległości podatkowej;
• wymagalny terminu płatności podatku / okresu powstania zaległości podatkowej;
• kwoty płatności podatku / zaległości podatkowej;
• sygn. akt oraz datę decyzji określającej / ustalającej wysokość podatku za dany rok;
• uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację ekonomiczno-finansową oraz powód, dla którego termin płatności podatku lub zaległości nie może być dotrzymany;

- Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka);
- Aktualne zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych;
- miesięczne wydatki- poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.)
- Wypełniony protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi w podatku.

Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543) - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
- informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej;

/Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym/.
 
sposób załatwienia sprawyWniosek można złożyć w następujący sposób:
- złożyć w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.
- W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik zostaje wezwany
w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej.
- Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
- Wydana decyzja zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawyBez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
inne informacjeDotyczy podatku:
- od nieruchomości osób fizycznych;
- od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
- rolnego;
- leśnego;
- od środków transportowych osób fizycznych;
- od środków transportowych osób prawnych jednostek; organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
 
tryb odwoławczyOdwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawna - art. 67a §1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 613)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543) 
druki

Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności - os. fizyczne
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności- os. prawne
protokół o sytuacji materialnej podatnika - os. fizyczna
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2016 11:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:02 Korekta Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 13:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 11:58 Korekta Michał Kowalski
11.05.2015 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 11:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 10:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 15:40 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 15:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 15:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.05.2014 12:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.05.2014 11:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 12:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 11:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 11:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 11:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 11:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 11:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 11:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 10:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 10:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 10:03 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 10:02 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
26.07.2012 09:39 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
26.07.2012 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
26.07.2012 09:34 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
27.06.2012 14:38 Korekta Katarzyna Kamrowska
16.03.2011 14:17 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
16.03.2011 14:16 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
16.03.2011 14:13 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
20.10.2010 15:56 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
20.10.2010 15:51 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
20.10.2010 15:49 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
20.10.2010 15:35 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska