Podatek rolny od osób fizycznych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 407
Tel. 58-66-88-266
fax 58 620-04-48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentyPodatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku rolnego. 
sposób załatwienia sprawyInformacje w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 bądź w pokoju nr 407 IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego. Będzie tam określona wysokość podatku oraz terminy i wysokość rat w jakich należy podatek ten uiszczać.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł). Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995. 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawynie dotyczy
inne informacjeW przypadku niezłożenia informacji w sprawie podatku rolnego w terminie, zastosowane zostaną przepisy ustawy kodeks - karny skarbowy.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawka podatku rolnego w roku 2016 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego (tj. 134,375/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).

Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 268,75 zł/1 ha w 2016 roku).

Stawka podatku rolnego w roku 2017 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego (tj. 131,10/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).

Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 262,20 zł/1 ha w 2017 roku).
 
tryb odwoławczyOd decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawnaUstawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016r. poz. 617 z późn.zmian.),

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143,poz. 1614)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r.; dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r.; dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS

Uchwała Nr XVI/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru informacji na podatek rolny.
 
drukiInformacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IR-1

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 21.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2016 15:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.11.2016 14:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.11.2016 14:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.11.2016 14:27 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.03.2016 09:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.03.2016 09:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 09:40 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 11:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 10:26 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:43 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:40 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 08:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 12:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 15:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.04.2015 14:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 13:32 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 12:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 12:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.01.2015 11:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
31.12.2014 11:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.12.2014 15:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 08:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 13:41 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
22.05.2014 12:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.05.2014 12:17 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.05.2014 11:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.02.2014 12:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 12:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 13:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 13:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 12:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.12.2012 13:52 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 10:47 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 10:06 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 09:58 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
27.06.2012 14:31 Korekta Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 16:29 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:46 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska