Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
wymiar podatkowy: 410, 417 księgowość podatkowa: 414, tel. 58 66 88 265
Tel. 58-66-88-261
        58-66-88-824
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentyOsoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2)odpowiednio skorygować deklaracje w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, 
sposób załatwienia sprawyDeklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Obsługa przedszkoli i szkół odbywa się w pokoju nr 410
nr tel. 58 668 88 24

Kwotę obliczonego w deklaracji podatku należy podzielić na 12 rat i wpłacać w terminie: I rata do 31 stycznia, raty II-XII do 15 każdego miesiąca. W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).

Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawynie dotyczy
inne informacjeW przypadku niezłożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna. 
tryb odwoławczyOd decyzji określającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawnaRozdział II ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 716),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

Uchwała nr XIII/245/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

Uchwała nr XVI/357/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała nr XXV/609/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

Uchwała nr XXV/610/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 
druki

Nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DP-1- obowiązujący po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DP-1- obowiązujący po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DP-1

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DP-1

rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek;
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2011;
stawki podatku od nieruchomości obowiązujace w roku 2012;
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2013;
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2014;
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2015;

stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2016

stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 25.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2016 12:43 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.11.2016 12:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.11.2016 12:14 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.11.2016 12:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.11.2016 12:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
15.03.2016 09:35 Korekta Małgorzata Gdaniec
15.03.2016 09:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
15.03.2016 09:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:44 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 12:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 12:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 12:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 12:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 12:02 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 15:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 14:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 13:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:15 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 13:13 Korekta Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.04.2015 13:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.01.2015 14:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.01.2015 14:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.01.2015 14:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.01.2015 10:01 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
31.12.2014 11:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.12.2014 15:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 13:24 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
17.07.2014 10:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.05.2014 12:23 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.05.2014 11:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:23 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.11.2013 13:06 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
02.10.2013 09:09 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
02.10.2013 09:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.10.2013 09:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.10.2013 08:40 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 10:35 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 13:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2013 13:24 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
28.12.2012 14:12 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 10:05 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 14:23 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 14:21 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
11.12.2012 12:50 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
11.12.2012 12:40 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
26.07.2012 09:43 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
27.06.2012 14:38 Korekta Katarzyna Kamrowska
11.04.2012 10:14 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
06.03.2012 15:25 Korekta Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 16:55 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 14:31 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
23.12.2011 14:46 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
23.12.2011 14:30 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
23.12.2011 14:18 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
07.12.2011 12:59 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 14:58 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:39 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:37 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
04.10.2010 09:49 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
04.10.2010 09:41 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
04.10.2010 09:33 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska